Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν, μέσα στο αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας".

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Ίδρυση Σχολής Προπονητών Ξιφασκίας Γ' Κατηγορίας


Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με Αρ. Πρωτ.: 31169 /5-11-2013 Ιδρύει την Σχολή Προπονητών Ξιφασκίας Γ' Κατηγορίας, η
οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 27/12/2013 έως 25/06/2014.

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται από τους:
Τσιούλου Βασιλική του Γεωργίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος
Παπαδάκη Χαρούλα του Βασιλείου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος
Κατσίφα Κων/νο του Ηλία, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως μέλος
Σμαϊλη Μεταξία του Νικολάου εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ξ., ως μέλος
Τσολάκη Χαρίλαο του Κωνσταντίνου εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π. Ξιφασκίας, ως μέλος.
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται οι: Σουγκλάκου Αδαμαντία του Χρήστου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. και Βόζενμπεργκ Αθηνά του Κυριάκου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι πρέπει:
Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της Ξιφασκίας.
Να έχουν ηλικία 23 - 45 ετών.
Να είναι κάτοχοι βεβαιώσεων αναπτυξιακών προπονητικών σεμιναρίων τα οποία έγιναν από την Ε.Ο.Ξ. σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ ή
Κάτοχοι τίτλων σεμιναριακών προπονητικών διαλέξεων οργανωμένων από Ομοσπονδίες μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας ή
Διακεκριμένοι αθλητές ξιφασκίας κατέχοντες τους τίτλους του Πανελληνιονίκη ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος (1η έως θέση), ή
Φοιτητές ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Ξιφασκίας ή
Αθλητές ξιφασκίας, φοιτητές ΤΕΦΑΑ ή
Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή ΕΑΣΑ χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν δελτίο αθλητή της ΕΟΞ πριν από την προκήρυξη της Σχολής.
Οι ως άνω προϋποθέσεις βεβαιώνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ο.Ξ. ή τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.  Αίτηση ενδιαφερομένου.
2.   Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3.   Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.
4.   Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη» .
5.   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).

Η αίτηση με χα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: