Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

"Στο όνομα όλων των αγωνιζομένων, υπόσχομαι ότι θα λάβουμε μέρος σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σεβόμενοι και ακολουθώντας τους κανόνες οι οποίοι τους διέπουν, μέσα στο αληθινό πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, για τη δόξα του αθλητισμού και την τιμή των ομάδων μας".

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΞΙΦΑΣΚΙΑ - Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικής Περιόδου 2013 – 2014


Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας για την αγωνιστική περίοδο 2013-2014 για αγώνες εσωτερικού και συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού, θα εφαρμόσει τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ως τόπος διεξαγωγής όλων των αγώνων του ετησίου προγράμματος της Ε.Ο.Ξ. που διεξάγονται στην Αθήνα ορίζεται η αίθουσα Ξιφασκίας στο Ο. Α. Κ. Α.
Για τους αγώνες που διεξάγονται εκτός Αθηνών και αναφέρονται στο πρόγραμμα ο τόπος θα ορίζεται από την Ε. Ο. Ξ. σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς, τα δε σωματεία θα ειδοποιούνται εγκαίρως.

Ως ώρα ενάρξεως των αγώνων ορίζεται η 09:30 για το πρώτο όπλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τεχνική Διεύθυνση Αγώνων έχει το δικαίωμα να μεταθέσει τις ώρες έναρξης αυτών, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης των ενδιαφερομένων μέσω των εκπροσώπων των σωματείων ή των αρχηγών ομάδων.

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014.
β) Κάθε αθλητής, αθλήτρια μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα σωματείο και μόνο σε ένα όπλο τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
γ) Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Ξ. καθώς και οι σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών, Πανεπιστημίων, κλπ., όπως ο νόμος ορίζει.
δ) Αθλητές, αθλήτριες που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε Κύπελλα και Αγώνες Ανάπτυξης.
ε) Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη αυτών και να προσκομίσουν στην Τεχνική Διεύθυνση των Αγώνων το δελτίο της Ε. Ο. Ξ. με πρόσφατη θεώρηση ιατρού. Η ιατρική θεώρηση - βεβαίωση ισχύει για ένα έτος, ως ο νόμο ορίζει.
στ) Κανένας αθλητής, αθλήτρια δεν μπορεί να δηλωθεί μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας καθώς επίσης κανένας αθλητής, αθλήτρια δεν θα αγωνίζεται χωρίς το ατομικό δελτίο το οποίο ο ίδιος πρέπει να επιδεικνύει στον υπεύθυνο των αγώνων.
ζ) Οι αθλητές, αθλήτριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του σωματείου τους και του ιατρού του σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε. Ο. Ξ. και οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά ευθύνη.
η) Αθλητής, αθλήτρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.
θ) Η Ε. Ο. Ξ. για όλους τους αγώνες του προγράμματος έχει εξασφαλίσει την ιατρική κάλυψη των συμμετεχόντων αθλητών.
ι) Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον:
     Οι αγωνιζόμενοι αθλητές, αθλήτριες με τη διευκρίνιση ότι σ' αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πούλ) δεν έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλεισθεί.
     Τα μέλη της Τ. Δ. Α. και οι ιατροί των αγώνων και κατόπιν αδείας τα μέλη της Τ. Ε. Ξ.
ια) Οι επίσημοι προπονητές και οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σωματείων μπορούν να βρίσκονται περιμετρικά των πιστών, πίσω από τα κιγκλιδώματα.
ιβ) Για κάθε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, παραχωρείται για την παρακολούθηση των αγώνων η εξέδρα της αιθούσης.
ιγ) Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η Τεχνική Διεύθυνση των Αγώνων (Τ. Δ. Α.) καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος του σωματείου στο οποίο ανήκουν αθλητές, φίλαθλοι και γονείς αθλουμένων του σωματείου.

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
Κάθε αθλητής, αθλήτρια θα καταβάλει το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) ως παράβολο για συμμετοχή του σε αγώνες, βάσει του άρθρου 5 (Ε) του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Το συνολικό ποσό για όλους τους αθλητές, αθλήτριες του σωματείου που θα συμμετάσχουν σε κάθε αγώνα, θα κατατίθεται από το σωματείο στο λογαριασμό που τηρεί η Ε. Ο. Ξ. στην Εθνική Τράπεζα, στη δε κατάθεση θα αναφέρεται υποχρεωτικά το όνομα του σωματείου.
Αντίγραφο του καταθετηρίου θα στέλνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών, αθλητριών για τον συγκεκριμένο αγώνα, προκειμένου να τους δοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τα σωματεία στον αριθμό των αθλητών, αθλητριών που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στους αγώνες, καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του παραβόλου για τους μη συμμετέχοντες.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σωματεία πρέπει να στέλνουν τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών τους, δύο ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων, μέχρι 15:00. Για παράδειγμα, αν οι αγώνες αρχίζουν το Σάββατο η δήλωση συμμετοχής πρέπει να φθάσει στα γραφεία της Ε. Ο. Ξ. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη και ώρα 15:00. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το σωματείο θα αποκλείεται των αγώνων.
Στη δήλωση συμμετοχής, που μπορεί να είναι έγγραφο, e-mail, FAX ή τηλεγράφημα πρέπει να αναφέρεται ο εκπρόσωπος του σωματείου, ο αρχηγός ομάδων και τα πλήρη ονόματα των αθλητών, αθλητριών, το όπλο στο οποίο θα αγωνισθούν και το είδος του αγώνα (ατομικός - ομαδικός).
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνονται συνολικά για κάθε αγώνα (π χ. η δήλωση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών πρέπει να γίνει και για τα έξι όπλα ατομικά - ομαδικά αν βεβαίως το σωματείο λάβει μέρος σε όλα τα όπλα).

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τεγνική Διεύθυνση Αγώνων (Τ. Δ. Α.) : Συγκροτείται από δύο μέλη επιλογής του Δ. Σ. της Ε. Ο. Ξ. και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Προέδρων - Κριτών. Με απόφαση του Δ. Σ. της Ε. Ο. Ξ. ορίζεται ο Πρόεδρος της, ο οποίος, μετά το τέλος των αγώνων, οφείλει να κάνει έκθεση προς το Δ. Σ. της Ε. Ο. Ξ., να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα αυτών και να συντάξει πίνακες αποτελεσμάτων, βαθμολογιών, κλπ. βοηθούμενος από τα δύο μέλη της.
Η Τ. Δ. Α. διευθύνει τους αγώνες, έχει δικαιοδοσία σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες, γονείς, συνοδούς, παρευρισκόμενους στους αγώνες. Επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό των ενστάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρέμβει αυτομάτως σε κάθε διαφωνία. Μπορεί να επιβάλλει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση ενός Προέδρου - Κριτή κάθε προβλεπόμενη τιμωρία κατά τη διάρκεια των αγώνων και γενικά φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού της F. I. E. και των διατάξεων της παρούσης προκήρυξης.
Σε δεύτερο βαθμό το Δ. Σ. της Ε. Ο. Ξ. επιλαμβάνεται των ενστάσεων

5. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διαιτητές αγώνων: Ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προέδρων Κρίσεως (ΠΑΣΥΠΚΟ). Έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της F.I.E.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
α) Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων του προγράμματος της Ομοσπονδίας θα εφαρμόζεται ο επίσημος Διεθνής Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και η παρούσα προκήρυξη εκτός των περιπτώσεων που άλλως έχει αποφασίσει το Δ. Σ. της Ε. Ο. Ξ.
β) Κανένας αγώνας δεν λογίζεται επίσημος αν δεν παρευρίσκονται εκπρόσωπος της Ε. Ο. Ξ. & Διαιτητής του Πανελληνίου Συνδέσμου Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας.
γ) Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που φέρει υπογραφή Προέδρου Κριτών (διαιτητή), σφραγίδα του ΠΑΣΥΠΚΟ, υπογραφή του Προέδρου της Τ. Δ. Α. και σφραγίδα της Ε. Ο. Ξ. Σε περίπτωση που οι αγώνες γίνονται σε συνεργασία με σωματείο - μέλος της Ε. Ο. Ξ. επιπλέον σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή εκπροσώπου του.
δ) Ενστάσεις προς την Τ. Δ. Α. ή την Ε. Ο. Ξ. συνοδεύονται από παράβολο 100,00 € που σε περίπτωση δικαίωσης επιστρέφεται, άλλως εκπίπτει υπέρ της Ε. Ο. Ξ.
ε) Κανένας αθλητής, αθλήτρια ή σωματείο δεν μπορεί να αποχωρήσει από μία διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, για κανένα λόγο πλην τραυματισμού ή ασθένειας που πιστοποιείται από τον παρευρισκόμενο ιατρό της Ε. Ο. Ξ. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής, η αθλήτρια ή το σωματείο θα τιμωρείται με 6μηνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις εσωτερικού, εξωτερικού χωρίς άλλη διαδικασία.
στ) Αν αθλητής, αθλήτρια κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά ξιφασκίας (σπαθιά, μάσκα κλπ) με ενέργεια που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης θα δέχεται μαύρη κάρτα και η Τ. Δ .Α. θα κάνει έγγραφη αναφορά στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.
ζ) Αθλητής, αθλήτρια που θα δέχεται μαύρη κάρτα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο βαθμολογούμενο αγώνα της κατηγορίας του/ της.

7. ΥΛΙΚΟ - ΣΤΟΛΗ
Οι αθλητές, αθλήτριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό.
Για την πληρέστερη ασφάλεια τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας.
Οι αθλητές, αθλήτριες μπορούν να φορούν στο μη οπλισμένο χέρι τους το σήμα του σωματείου τους.
Η Ομοσπονδία θα καλύπτει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αθλητών που συμμετέχουν ή των σωματείων τους.
Ο κανονισμός σχετικά με το υλικό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες του προγράμματος εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Αγώνων Ανάπτυξης και των αγώνων των σωματείων.
Σε περίπτωση που κάποιος /α δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό όσον αφορά στο υλικό και τη στολή, θα αποκλείεται από τους αγώνες.

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2001 έως 31.12.2006 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων για τα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης. Για το όπλο του Ξίφους Μονομαχίας αθλητές & αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2001 έως 31.12.2004 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων
β) Κατηγορία Εφήβων - Νεανίδων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.1997 έως 31.12.2000 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων.
γ) Κατηγορία Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.1994 έως 31.12.1996 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων.
δ) Κατηγορία Ανδρών - Γυναικών Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 1993 και πριν.

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι - πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Παμπαίδων - Παγκορασίδων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Εφήβων - Νεανίδων στα αντίστοιχα όπλα.
β) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι - πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Εφήβων - Νεανίδων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών στα αντίστοιχα όπλα.
γ) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι - πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών στα αντίστοιχα όπλα.
Για τα ομαδικά των διαφόρων κατηγοριών των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή μικρότερης ηλικίας αθλητών, αθλητριών στις ομάδες ανώτερης ηλικίας (π.χ. νέος άνδρας - νέα γυναίκα που δεν έχει καταλάβει μία από τις 16 πρώτες θέσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών, μπορεί να λάβει μέρος με την ομάδα του/ της στο ομαδικό της κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών στο ίδιο όπλο) πλην των παρακάτω αναφερομένων περιορισμών:
     Για τα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης, σε αγώνες με ή χωρίς βαθμολογία επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 8 ετών και άνω, μέχρι και την κατηγορία Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών.
     Για το όπλο του Ξίφους Μονομαχίας, σε αγώνες με ή χωρίς βαθμολογία, επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 10 ετών και άνω, μέχρι και την κατηγορία Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών.
     Για το ομαδικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 13 ετών και άνω. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες ελεύθερης συμμετοχής κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε όλους τους αγώνες Ανδρών - Γυναικών και Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών όλων των όπλων, κάθε σωματείο έχει δικαίωμα συμμετοχής με 16 το πολύ αθλητές, αθλήτριες ανά όπλο. Στους αγώνες Παμπαίδων - Παγκορασίδων & Εφήβων- Νεανίδων όλων των όπλων, κάθε σωματείο έχει δικαίωμα συμμετοχής με απεριόριστο αριθμό αθλητών, αθλητριών ανά όπλο.

11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Το έτος 2014 θα διεξαχθούν τα εξής Πανελλήνια Πρωταθλήματα : α) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων 6 όπλα ατομικό - ομαδικό β) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεανίδων 6 όπλα ατομικό - ομαδικό.
γ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών 6 όπλα ατομικό - ομαδικό δ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 6 όπλα ατομικό - ομαδικό.
Κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών (ατομικά) θα γίνεται έλεγχος ντόπινγκ σε δύο αθλητές, αθλήτριες από κάθε όπλο και συγκεκριμένα ο/ η πρώτος /η και με κλήρωση ένας εκ των υπολοίπων τριών της τετράδας του τελικού.
Πριν από την έναρξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων, Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών και Ανδρών - Γυναικών θα γίνεται έλεγχος όπλων (ηλεκτρικές βέστες και μάσκες).

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων - Παγκορασίδων είναι:
α) Ατομική βαθμολογία
1ος
Βαθμοί
ί 8
7ος - 8ος
| βαθμοί
3
2°ζ
βαθμοί
ι 7
9°ζ _ ΐ2ος
ι βαθμοί
2
3ο,
βαθμοί
! 6
13ος - 16ος
! βαθμοί
1
5ος -6ος
βαθμοί
: 4


β) Ομαδική βαθμολογία
1ηομάδα
βαθμοί
I 16
5ηομάδα
I βαθμοί
8
2η ομάδα
βαθμοί
! 14
6η ομάδα
ι βαθμοί
6
3η ομάδα
βαθμοί
ι 12
7ηομάδα
ι βαθμοί
4
4ηομάδα
βαθμοί
ι 10
8η ομάδα
ι βαθμοί
2


Η βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων- Νεανίδων είναι:
α) Ατομική βαθμολογία
1ος
Βαθμοί
! 16
7ος - 8ος
βαθμοί
6
2°ζ
βαθμοί
! 14
9°ς _ ΐ2ος
βαθμοί
4
3ο,
βαθμοί
ι 12
13ος - 16ος
βαθμοί
2
5ος -6ος
βαθμοί
ι 8β) Ομαδική βαθμολογία
1ηομάδα
βαθμοί
32
5ηομάδα
βαθμοί
16
2η ομάδα
βαθμοί
28
6η ομάδα
βαθμοί
12
3η ομάδα
βαθμοί
24
7ηομάδα
βαθμοί
8
4ηομάδα
βαθμοί
20
8η ομάδα
βαθμοί
4


Η βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών είναι:
α) Ατομική βαθμολογία
1ος
Βαθμοί
24
7ος - 8ος
βαθμοί
9
2°ζ
βαθμοί
21
9°ζ _ ^2ος
βαθμοί
6
3ο,
βαθμοί
18
13ος - 16ος
βαθμοί
3
5ος -6ος
βαθμοί
12
β) Ομαδική βαθμολογία
1ηομάδα
βαθμοί
48
5ηομάδα
βαθμοί
24
2η ομάδα
βαθμοί
42
6η ομάδα
βαθμοί
18
3η ομάδα
βαθμοί
36
7ηομάδα
βαθμοί
12
4ηομάδα
βαθμοί
30
8η ομάδα
Βαθμοί
6
Η βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών - Γυναικών είναι:

α) Ατομική βαθμολογία
1ος
Βαθμοί
! 32
7ος - 8ος
βαθμοί
12
2°ζ
βαθμοί
! 28
go; _
βαθμοί
8
3ο,
βαθμοί
: 24
13ος - 16ος
βαθμοί
4
5ος -6ος
βαθμοί
ί 16β) Ομαδική βαθμολογία
1ηομάδα
βαθμοί
64
5ηομάδα
βαθμοί
32
2η ομάδα
βαθμοί
56
6η ομάδα
βαθμοί
24
3η ομάδα
βαθμοί
48
7ηομάδα
βαθμοί
16
4ηομάδα
βαθμοί
40
8η ομάδα
βαθμοί
8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καμιά περίπτωση δεν λογίζεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αν δεν συμμετέχουν 8 αθλητές, αθλήτριες στα ατομικά και τουλάχιστον 5 ομάδες στα ομαδικά. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν λιγότεροι αθλητές, αθλήτριες στα ατομικά ή ομάδες στα ομαδικά οι αγώνες διεξάγονται χωρίς να ανακηρύσσεται πρωταθλητής, τα σωματεία όμως θα λαμβάνουν την αντίστοιχη βαθμολογία.

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) ΑΤΟΜΙΚΟ: Σύστημα γύρων (πούλ) και στη συνέχεια νοκ - άουτ μέχρι τον τελικό. β) ΟΜΑΔΙΚΟ : Σύστημα νοκ - άουτ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάταξη των αθλητών στα ατομικά για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με βάση τη μέχρι τότε κατάταξη τους στη βαθμολογία. Στα ομαδικά η κατάταξη των ομάδων πριν από τους αγώνες θα καθορίζεται από τα αποτελέσματα των ατομικών.

14. ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2014 η Ε. Ο. Ξ. θα διοργανώσει επίσημους Αγώνες Ανάπτυξης κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ χωρίς βαθμολογία αθλητών.
Οι αγώνες ανάπτυξης χωρίζονται στις εξής περιφέρειες:
                Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου.
                Βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Νησιά Ιονίου).
                Κρήτης και Νησιών Αιγαίου.
Θα διεξαχθούν στα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης σε δύο κατηγορίες, 8 έως 10 ετών και 11 έως 13 ετών και στο όπλο του Ξίφους Μονομαχίας σε μία κατηγορία 10 έως 13 ετών.
Στους Αγώνες Ανάπτυξης κάθε περιφέρειας, μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές, αθλήτριες άλλων περιφερειών.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και η παρούσα Προκήρυξη.

15. ΑΓΩΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Κάθε σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες το 2014 υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013 να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Ε. Ο. Ξ., στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, το είδος των αγώνων, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, ούτως ώστε να εγκριθεί η διοργάνωσή τους από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας και να συμπεριληφθεί στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα έτους 2014.
Η Ε. Ο. Ξ. μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2013, θα στείλει σε όλα τα σωματεία έγγραφο με τους εγκεκριμένους από το Δ. Σ. επίσημους αγώνες των σωματείων.
Τα σωματεία που θα διοργανώσουν αγώνες πρέπει να αποστείλουν στην Ε. Ο. Ξ. την Προκήρυξη αυτών, η οποία μετά από την έγκρισή της από το Δ. Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί από το σωματείο στα άλλα σωματεία 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης.
Η Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει : α) την κατηγορία του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο αναφέρεται. β) το παράβολο συμμετοχής που πρέπει να καταβάλει ο κάθε συμμετέχον αθλητής, αθλήτρια γ) την Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του. δ) τον τόπο διεξαγωγής, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης. ε) την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων. ζ) τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες και ο αριθμός των αθλητών που θα συμμετέχουν.
Σε περίπτωση που ένα σωματείο επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες στην αίθουσα ξιφασκίας του Ο. Α. Κ. Α. θα επιβαρύνεται με τα έξοδα του Σταδίου.
Για να είναι επίσημος ένας αγώνας σωματείου θα πρέπει να συμμετέχουν το λιγότερο τρία (3) σωματεία, ο δε Σύνδεσμος Διαιτητών να έχει ορίσει εκπρόσωπο και διαιτητές, η μετακίνηση και η ημερήσια αποζημίωση των οποίων θα καλύπτεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το διοργανωτή σύλλογο. Υποχρεωτική είναι η παρουσία γιατρού, η αποζημίωση του οποίου θα καλύπτεται επίσης από το διοργανωτή σύλλογο.
Οι αγώνες που διοργανώνονται από τα σωματεία υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας δεν υπολογίζονται στη βαθμολογία των αθλητών, αθλητριών.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και η παρούσα Προκήρυξη.

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η βαθμολογία των αθλητών, αθλητριών δεν θα μηδενισθεί στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου αλλά θα λαμβάνονται υπόψη οι τέσσερις (4) τελευταίοι βαθμολογούμενοι αγώνες του επίσημου προγράμματος της Ομοσπονδίας από τους οποίους θα υπολογίζονται οι βαθμοί των τριών (3) καλύτερων αποτελεσμάτων του καθενός.
Αυτό σημαίνει ότι πριν αρχίσει ο πρώτος αγώνας της νέας περιόδου, θα ισχύει η μέχρι τότε βαθμολογία των αθλητών, αθλητριών.
Θα υπάρχουν ξεχωριστές βαθμολογίες ανά κατηγορία: Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων. Αν αθλητής, αθλήτρια κατηγορίας Εφήβων - Νεανίδων λάβει μέρος σε αγώνες κατηγορίας Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών θα βαθμολογείται μόνο για την κατηγορία Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών, ενώ αν λάβει μέρος σε αγώνες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, θα βαθμολογείται μόνο για την κατηγορία Ανδρών - Γυναικών (όπως γίνεται και στη βαθμολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας).
Όλοι οι αγώνες εσωτερικού έχουν συντελεστή αξιολόγησης 1. Εξαίρεση αποτελούν οι διεθνείς αγώνες «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» οι οποίοι έχουν συντελεστή αξιολόγησης 1 χ Α. Ο συντελεστής «Α» θα καθορίζεται από την Τ. Ε. Ξ. με κριτήριο τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων ξένων αθλητών.
Αθλητής, αθλήτρια που δεν έχει τη δυνατότητα να αγωνισθεί σε αγώνες εσωτερικού επειδή ταυτόχρονα έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα σε διεθνείς αγώνες, θα λαμβάνει την ακόλουθη βαθμολογία, η οποία θα υπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία εσωτερικού.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ GRAND-PRIX
Θέσεις 1-8 = 100 χ 2,00
Θέσεις 25-32 = 55 χ 2,00
Θέσεις 9-16 = 85 χ 2,00
Θέσεις 33-48 = 45 χ 2,00
Θέσεις 17-24 = 70 χ 2,00
Θέσεις 49-64 = 40 χ 2,00

Θέσεις 65-96 = 30 χ 2,00


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Θέσεις 1-8 = 100 χ1,50
Θέσεις 25-32 = 55 χ 1,50
Θέσεις 9-16 = 85 χ 1,50
Θέσεις 33-48 = 45 χ 1,50
Θέσεις 17-24 = 70 χ 1,50
Θέσεις 49-64 = 40 χ 1,50

Θέσεις 65-96 = 30 χ 1,50

Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ακρόπολις στη Σπάθη Ανδρών, θα είναι η ίδια με αυτή των διεθνών αγώνων α' κατηγορίας και των αγώνων GRAND-PRIX ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει. Όσοι αποκλείονται από τον πρώτο γύρο (πούλ) δεν θα βαθμολογούνται.
Αθλητής, αθλήτρια μέλος της προεθνικής ομάδος, ο οποίος λόγω τραυματισμού ή αποδεδειγμένης ασθένειας δεν μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες εσωτερικού και βρίσκεται εκτός των 6 (έξι) πρώτων αθλητών, αθλητριών της βαθμολογίας, μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ως επιλογή από τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές.
Η βαθμολογία σε αντιστοιχία με τη θέση που καταλαμβάνει κάθε αθλητής, αθλήτρια για αγώνες εσωτερικού (εκτός από τους αγώνες των σωματείων και τους Αγώνες Ανάπτυξης Παμπαίδων - Παγκορασίδων) και η οποία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή αξιολόγησης αγώνα, είναι η ακόλουθη :
1η θέση
100 βαθμοί
13-16η θέση
45 βαθμοί
2η θέση
90 βαθμοί
17-20η θέση
35 βαθμοί
3η θέση
85 βαθμοί
21-24η θέση
30 βαθμοί
3η θέση
85 βαθμοί
25-28η θέση
25 βαθμοί
5η θέση
75 βαθμοί
29-32η θέση
20 βαθμοί
6η θέση
70 βαθμοί
33-40η θέση
10 βαθμοί
7η θέση
65 βαθμοί
41-48η θέση
6 βαθμοί
8η θέση
60 βαθμοί
49-56η θέση
2 βαθμοί
9-12η θέση
50 βαθμοί
57-64η θέση
1 βαθμός

To πρόγραμμα εσωτερικού - εξωτερικού μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα:
                Με την έκβαση του προϋπολογισμού
                Πιθανά κωλύματα διοργάνωσης (αστάθμητοι παράγοντες, ανωτέρα βία)
               Άλλες υποχρεώσεις
Τα σωματεία θα ενημερώνονται εγκαίρως με σχετική αλληλογραφία.

18. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
     Η Ομοσπονδία θα καταβάλλει σε κάθε αθλητή, αθλήτρια οικονομική ενίσχυση για μία διανυκτέρευση ύψους 30,00 €.
     Ατομικοί αγώνες : Για θέσεις από 1 έως 4 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει όλο το ποσό των προδιαγραφών. Για θέσεις από 5 έως 8 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει το μισό του ποσού των προδιαγραφών.
     Ομαδικοί αγώνες: Για θέσεις από 1 έως 3 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει όλο το ποσό των προδιαγραφών μέχρι 4 αθλητές, αθλήτριες ανά όπλο και ομάδα. Για θέσεις από 4 έως 6 θα καταβάλλεται το μισό του ποσού των προδιαγραφών μέχρι 4 αθλητές, αθλήτριες ανά όπλο και ομάδα.
     Αν αθλητές, αθλήτριες συλλόγων της περιφέρειας μένουν στην Αθήνα λόγω σπουδών, στρατιωτικού, εργασίας, κλπ. είναι ευνόητο ότι καμία απολύτως δαπάνη - οικονομική ενίσχυση δεν θα καταβάλλεται γι' αυτούς στα σωματεία.
Αναλυτικά για τα σωματείο της περιφέρειας θα ισχύσουν τα εξής σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετάβασης από και προς τον τόπο διαμονής των αθλητών, αθλητριών:
ΚΡΗΤΗ: Ποσό 80,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ποσό 80,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΦΛΩΡΙΝΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ποσό 90,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια.
ΒΟΛΟΣ: Ποσό 60,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΠΑΤΡΑ: Ποσό 50,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΝΑΥΠΛΙΟ: Ποσό 40,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΚΕΡΚΥΡΑ: Ποσό 100,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια.
Για τη συμμετοχή του προπονητή - συνοδού ισχύουν τα εξής :
Κάλυψη από την Ε. Ο. Ξ. μιας πλήρους δαπάνης (εισιτήριο ανάλογα με τον παραπάνω πίνακα και 30,00 € την ημέρα για διαμονή / διατροφή). Η κάλυψη αφορά σε ένα προπονητή ή συνοδό για το διήμερο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ακόμη και αν διεξάγονται ταυτόχρονα δύο όπλα, με την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος θα συμμετέχει με μία τουλάχιστον ομάδα στα ομαδικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ε. Ο. Ξ. καλύπτει μόνο με τα παραπάνω ποσά τις μετακινήσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσέρχονται στους αγώνες με όποιο μέσον θέλουν. Η Ε. Ο. Ξ. θα καλύπτει αυστηρά μόνο την παραπάνω δαπάνη για κάθε δικαιούχο.

Πηγή: Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: